Vivat Academia Online
http://vaonline.nyme.hu/?cmd=displaystory&story_id=641&format=html&edition_id=25
Az NYME és a BDF integrációja szervezetszociológiai aspektusból
Avagy javaslatok alulnézetből
Dr. habil Lükő István
Intézetigazgató, egyetemi docens
{storyphoto width="160" height="200" scaling="constrain" prepend="" format="" append="
\"%c\"

%c

 
 
"}
Amint az mindnyájunk előtt köztudott, 2008 januárjától egyesül a Nyugat- Magyarországi Egyetem és a Berzsenyi Dániel Főiskola. Már javában folynak az előkészületek, a szervezet kialakítása. Talán nem felesleges ebben az időszakban annak latolgatása, hogy ennek a történelmi jelentőségű és meghatározó integrációnak milyen lesz a "kivitele", hogyan valósul meg. Anélkül, hogy a fogadatlan prókátor szerepébe tetszelegnék, engedtessék meg néhány felvetés elöljáróban.

Nem célom tudományos elemzést adva egy kerek fejlesztési javaslatot kidolgozni, illetve bemutatni, minthogy ez amúgy sem egy ember feladata, hanem kollektív "műfaj". Ugyanakkor hadd hívjam fel a figyelmet és tegyek konkrét javaslatot szervezetek kialakítására, kiemelve néhány helyzetünkre jellemző sajátosságot. Merem ezt tenni azért, mert első egyetemi diplomámat szervezetszociológiából írtam, s kutatási témáimnál sokszor alkalmazom e tudomány módszereit. Támaszkodhatom a két évtizedes szakképzés szervezetrendszerét, a környezeti szakemberképzés társadalmi hátterét, a pedagógusképzés tartalmi és szervezeti kérdéseit vizsgáló kutatási tapasztalataimra.

Ha külön-külön nézzük a két egyesülő intézményt, akkor a hatásvizsgálatokból nem biztos, hogy markánsan kiolvashatóak azok a jobbára életérzésként, nyilatkozatokban megjelenő ismérvek, melyek szerint a kapcsolatnak már vannak előzményei, jelenleg is együttműködünk bizonyos területeken. A két szervezet alapvető különbsége, hogy az itt művelt tudomány- területek eltérőek. Szombathelyen a bölcsészettudomány, a neveléstudomány, a tanárképzés, míg Sopronban a műszaki és agrártudományok, a környezettudományok dominálnak. Ez egyfajta nagyon jó kiegészítést, újabb bővülést, az igazi, széles tudományterületet felölelő tudományegyetem alapjait hordozza. Ami azt is jelzi, hogy a mindenkori vezetésnek erre a területre is fokozott figyelmet kell szentelni. Szeretném felhívni a figyelmet ennek kapcsán arra, hogy bármennyire is a pedagógusképzés, a tanárképzés "leépítéséről" hallhatunk, olvashatunk nap mint nap, azért ez ne jelentse azt, hogy "radikális visszafejlesztést" hajt végre az új egyetem. Az már most is kiderült pl., hogy bizonyos természettudományi közismereti tanár szakosokból hiány van a régióban, (pl. kémia, fizika tanár szak), mert nem indult BSc szakos képzés Szombathelyen. Nem lenne szerencsés, ha a szakmai pedagógusképzést is az iskolabezárások, összevonások hulláma vezérelné, mert a szakképzésben a munkaerő utánpótlásánál szakmai tanárok és szakoktatók nélkül nem lehet megvalósítani a programokat.

Nem szeretnék "leragadni" a pedagógus, a tanári szakterület részletkérdéseinél, ezért inkább az integráció kínálta potenciális lehetőségekkel szeretnék foglalkozni.

Mi jellemzi egy mai magyar, vagy méginkább a külföldi felsőoktatási intézmények szervezeti struktúráját? Mindenek előtt az, hogy igyekszik a munkaerő-piaci, a hallgatói mobilitás és kiszolgálás igényeinek megfelelni. Ezekhez alakítja ki szervezetét, az oktató, kutató, kiszolgáló egységeit, az irányítást.

Tisztában vagyok azzal, hogy a hivatalos tárgyalások terítékén szerepeltek a két intézmény átalakításából származó legfontosabb jogi, financiális és szervezeti kérdések, hogy a létrejövő egyesített egyetem Savária Egyetemi Centruma (Központja) megőrzi mind a három karát. A Centrum nagyon jól szolgálja az ottani szervezetek összefogását, így irányítási-vezetési szempontból jó szervezeti struktúra.

Elviekben háromféle modell kínálkozik az ilyen és ehhez hasonló topológiai szervezeti integráció divizionális, vagy matrix rendszerű vezetési-irányítási struktúrájának kialakításában.

1, Tudomány/szakterületi centrumok képzési helyszíneken decentrumokkal, azon belül karokkal

2, Karok képzési helyszíneken lévő Centrumokkal/decentrumokkal (vagyis szombathelyi és soproni képzési helyszínekkel történne egyes szakokon a képzés X karhoz tartozóan)

3, Karok konkrét és egyedüli képzési helyszínekkel.

Mellőzve ezen "meta szervezeti" spekulatív okfejtések részletezését, inkább azt emelném ki, ami a közvetlenül a "hátországban, a tanszékek, intézetek szintjén" zajló beszélgetésekben is megerősödött. Vagyis, hogy bizonyos szakterületek más képzési szervezeti keretek között célszerűnek, praktikusnak mutatkoznának. Ebből a szempontból az egész egyetem nem 10, hanem esetleg 11 karú is lehetne. A következőkben ezt a kari szervezeti konstrukciót mutatom be a teljességre, a szakok pontos megjelölésére törekvés nélkül.

Karok és gondozott területek, szakok csoportjai

1. MEZŐGAZDASÁG ÉS ÉLELMISZERT. KAR - Móvár
- Agrármérnöki BSc és MSc szakok
- Élelmiszeripari mérnöki BSc és MSc szakok
- Agrárműszaki és környezetgazdálkodási BSc és MSc szakok

2. ERDŐMÉRNÖKI KAR - S.
- Erdőmérnöki BSc és MSc szakok
- Vadgazda mérnöki BSc és MSc szakok
- Természetvédelmi mérnöki BSc és MSc

3. KÖRNYEZET ÉS TERMÉSZETT.KAR - S.-SZ.
- Környezetmérnöki BSc és MSc
- Környezettan BSc és Környezettudományi MSc
- Fizika, Kémia, Biológia , Földrajz BSc
- Geográfus MSc

4. FAIPARI MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI - INFORM. KAR S-SZ.
- Faipari mérnök BSc és MSc
- Könnyűipari mérnök BSc és MSc
- Ipari termék és formatervező mérnök BSc és MSc
- Informatikai szakok(gazdasági, műszaki) BSc és MSc
- Mechatronika BSc és MSc
- Műszaki menedzser BSc és MSc szakok

5. BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KAR - Sopron
- Óvodapedagógus BSc
- Szociálpedagógus BSc
- Nemzetiségi Óvodapedagógus BSc

6. APÁCZAI KAR - Győr
- Tanító BSc
- Szociálpedagógus BSc
- Andragógus BSc
- Turizmus BSc
- Gyógypedagógus BSc

7. KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR - S.-SZ.
- Gazdálkodási BSc és MSc graduális, posztgraduális és szakirányú szakok
- Idegenforgalmi(turizmus) MSc
- Gazdálkodási menedzsment BSc

8. TANÁRKÉPZŐ ÉS KÉPZÉSTUDOMÁNYI KAR - S-SZ.
- Közismereti tanárszakok (valamennyi humán és reál tanár MA szak)
- Szakmai tanár (mérnöktanár, közgazdász tanár, művész tanár ) MA szakok
- Szakoktató szakok BSc (műszaki, mezőgazdasági, üzleti)
- Andragógia MA
- Sport és rekreáció BSc és MSc (tanár is) szakok

9. BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR - SZ.
- Nyelvészet BSc és MSc szakok
- Európa tanulmányok szak
- Idegen nyelvi BA - MA szakok
- Szabad bölcsészeti BA, MA szakok

10. MŰVÉSZETI KAR S-SZ.
- Iparművész BA és MA szakok
- Zeneművészeti BA szakok
- Színházművész BA szakok

11, GEOINFORMATIKAI KAR - SZ.
- Földrendező és igazgatási BSc
- Geoinformatikai BSc és MSc szakok

Ez a kari szervezeti konstrukció véleményem(ünk) szerint optimális feltételeket, kereteket biztosítana az oktató és kutató munkához, tisztább profilú, áttekinthetőbb, a tudományterületek és ágak művelését homogénebb formában és egyenlőbb eloszlásban megvalósító egyetem lenne.

Nem a "részrehajlás, hanem a praktikum, illetve a kitekintés példái" indokolják, hogy a Tanárképzési és Képzéstudományi Kart külön kiemeljem.

A tanárképző és képzéstudományi kar létrehozásának indokai

1. Az integrálódó centrumok(NYME, BDF) képzési struktúrája erősen átpolarizálja az NYME

profilját, mert megjelenik egy több ezres tanár szakos hallgatóság, amit kezelni kell.

2. Az új típusú tanárképzésben egyik lényeg, hogy ez pedagógus szakma (professzió), hogy még a szakmai tartalmaknak is pedagógiai aspektusúnak kell lenni.

3. A tanári mesterszakok indítási kérvényt - a MAB dokumentumai alapján- egyik szakmai kar sem tud beadni egyedül, hanem a pedagógiai-pszichológiai- módszertani területet gondozó szervezetekkel együtt.

4. A soproni szakmai és a szombathelyi közismereti, - benne a sport-rekreáció tanár szakok- szerves egységet, egy teljes horizontumot alkotnának. Ez országosan is egyedülálló, modell értékű lenne. Ezt a lehetőséget nem szabad elszalasztani!

5, Arányosabb lenne a meglévő karok létszámmegoszlása. A művelt tudományterületek és ágak súlya is arányosabb lenne ezzel a karral, illetve a többivel együtt tisztulnának a profilok.

6. A tanárképzés nagyon komoly szakmai, tartalmi, módszertani és gyakorlati átalakulást igényel, aminek igen jelentős szervezési háttere is van. Pl. egybefüggő féléves tanítási gyakorlat, annak minősítése, a portfólió rendszer bevezetése stb. Ezeket különböző karok alá elbújtatva nem lehet megoldani.

7. Számos főiskolán (pl. Egerben, a BMF-en) Tanárképző Kart, Központi Intézetet hoztak létre, más egyetemeken (BME Szent István Egyetem) Gazdaság és társadalomtudományi Kar alatt működnek a szakmai pedagógusképző szervezetek, tehát van példa, minta. A Képzéstudomány azt fejezi ki, hogy a mai kor élethosszig tartó tanulása integrálja a felnőttképzést, a szakképzést és az át, illetve a továbbképzést, ennek szakjait (andragógia) amelyek az ismeretátadás, a műveltség közvetítését végző tanári mesterséghez kapcsolódnak leginkább.

8. Szombathelyen és Sopronban meg vannak a kar alapjai. A Sporttudományi és Művészeti Karból váljon ki a művészet, alkosson a soproni művészekkel egy közös Művészeti Kart.

9. Az új Tanárképző és Képzéstudományi Kar székhelye: Szombathely legyen.

2. A Tanárképző És Képzéstudományi Kar szervezeti felépítése

2.1, Tanárképző Intézet

Szakmai Tanárképző Intézet - Sopron

- Műszaki,- és környezetpedagógia intézeti tanszék
- Humántudományi és kommunikáció intézeti tanszék
- Kommunikáció és ergonómia intézeti tanszék*
- Humántudományi és fejlesztési intézeti tanszék*
- Agrár és gazdaságpedagógiai intézeti tanszék*

2.2, Pedagógia és pszichológiai Intézet/

Közismereti Tanárképző Intézet - Szombathely

- Általános pedagógia intézeti tanszék
- Pszichológia intézeti tanszék
- Közismereti szakmódszertani intézeti tanszék**

2.3, Sporttudományi és rekreációs Intézet - Szombathely

- Sporttudományi intézeti tanszék
- Egészségtudományi intézeti tanszék

2.4, Szakképzési, felnőttképzési és továbbképzési Intézet

- Andragógia tanszék - Szombathely
- Szakképzési és továbbképzési Központ - Sopron- Sz.

2.5, Kiadó és Multimédia Centrum

- Tankönyv/jegyzet kiadó és szerkesztőség - S-SZ
- Média(tankönyv/ jegyzet forgalmazás - S-SZ-SZF-MÓ-GY
- Multimédia- távoktatás- e-learning Centrumok, Laborok S-SZ-SZF-MÓ

* Sopronban a későbbiekben kell/lehet kialakítani ezeket a tanszékeket, és szakokat

** Szombathelyen fontos lenne a Pedagógiai-pszichológiai Intézeten belül egy Szakmódszertani

Tanszéket létrehozni, ahová a közismeret humán és reál szakos tanárok szakmódszertant oktató kollégái kerülnének.

Végül a TKK-n belül kialakítandó Kiadó és Multimédia centrumra szeretnék kitérni. Az ebben a kialakítandó szervezeti egységen belül nevesített részlegekre nagyon nagy szükség lenne. Ezt azzal (is) alá tudom támasztani, hogy a felsőoktatási intézmények honlapjaira rákattintva mindenütt találunk olyan szervezeti egységet, amelyik a tankönyvek/jegyzetek kiadásával, előállításával és forgalmazásával (eladásával) foglalkozik. Ilyen elnevezéseket találunk pl. Budapesti Corvinus Egyetemen Aula Kiadó (Szerkesztőség és Könyvesboltok), BME-n Műegyetemi Kiadó és Tankönyvbolt, Pannon Egyetemen Egyetemi Kiadó (Kiadó és Könyvesbolt) Szent István Egyetemen Szent István Egyetemi Kiadó.

A szolgáltató és a munkaerő-piaci alkalmazkodó jellegből adódóan szintén fontos az elektronikus oktatás, a multimédiás rendszerek, illetve a felnőttképzés, továbbképzés önálló, profi szervezeti keretének kialakítása. A honlapokon ezekre is találunk nagyon jó bizonyító példákat.

Remélem, hogy szervezeti javaslataim közül hasznosulhat majd valami, hogy a jobbítás szándékaként fogják olvasni.

Sopron, 2007-04-10