Vivat Academia Online
http://vaonline.nyme.hu/?cmd=displaystory&story_id=663&format=html&edition_id=25
Az öt éves Vivat Academia köszönti az ötven éves "GAZDÁLKODÁS"-t
VIVAT ACADEMIA Szerkesztő Bizottsága
{storyphoto width="160" height="200" scaling="constrain" prepend="" format="" append="
\"%c\"

%c

 
 
"}
Az MTA Agrártudományok Osztálya Mezőgazdasági Ökonómiai és Üzemszervezési Bizottságának 1957. évi első ülésén úgy határoztak, hogy a mezőgazdasági ökonómia (mezőgazdasági üzemtan, üzemszervezés, üzemgazdaság) területén addig hiányzó tudományos folyóiratot hoznak létre, melynek alapvető feladata a kutatás és oktatás szolgálata, az új eredmények ismertetése és a tudományos viták publikálása.

Az előterjesztő Erdei Ferenc akadémikus, a folyóirat szerkesztőbizottságának majdani első elnöke volt. A tervek szerint negyedévi rendszerességgel jelentkező lap első száma 1957. áprilisában jelent meg, amelyikben " a Gazdálkodás megjelenését beharangozó szövegben " megfogalmazták az új lap legfőbb célkitűzéseit. Eszerint a "Gazdálkodás:

- fő célkitűzése a mezőgazdasági üzemszervezési és agrárközgazdasági tudományos kutatások eredményeinek, és a gyakorlati szakemberek legjobb tapasztalatainak közrebocsátása. A folyóirat tehát a mezőgazdasági szakemberei és általában az agrárközgazdasági, agrárpolitikai és üzemgazdasági kérdések iránt érdeklődők igényeit kívánja kielégíteni;

- foglalkozik az állami gazdaságok, a mezőgazdasági szövetkezetek, a gépállomások, és az egyéni parasztgazdaságok termelésszervezési, gazdaságossági, jövedelmezőségi, munkaszervezési stb. kérdéseivel, valamint a mezőgazdasági termelés legfontosabb agrárközgazdasági problémáival;

- tájékoztatást ad az időszerű hazai és külföldi agrárközgazdasági tudományos eredményekről, ismerteti a baráti országok mezőgazdaságának szocialista átalakításában eredményesen alkalmazott üzemszervezési és agrárpolitikai módszereket;

- írói: tudósok, kutatók, elméleti és gyakorlati szakemberek, kérjük tehát, hogy folyóiratunknak ne csak elolvasója, hanem írója is legyen."

A kezdetben évi négy-, majd hat, a '80-as évek tizenkét számmal megjelenő folyóiratnak jól körülhatárolható korszakai voltak: az első évtized egyértelműen a termelőszövetkezeti mozgalomé volt, de természetesen más kérdésekkel (pl. az állami gazdaságokkal, a gépállomásokkal, az egyéni parasztgazdaságokkal, a földművesszövetkezetekkel stb.) is foglalkozott. Kezdettől fogva tág teret kaptak a módszertani, szakmapolitikai viták, mint amilyen a hatékonyság kérdése volt. Külön korszakot képviseltek az új gazdasági mechanizmusnak a mezőgazdaságban 1966-tól történő bevezetését követő időszak, vagy a '70-es években "virágkorukat élő' termelési rendszerek korszaka is. Komoly szerepet vállalt a Gazdálkodás a rendszerváltást követő mezőgazdaság kérdéseinek-, majd az EU csatlakozás előkészítésének tudományos igényű feldolgozásában, szakszerű és hiteles bemutatásában is.

Az oktatás, az oktatók és az egyetemi hallgatóság számára mindvégig fontos, szakmailag magas színvonalú ismereteket közvetítő orgánum volt a Gazdálkodás. A Szerkesztőség nagy gonddal ügyelt arra, hogy megnyilvánulási lehetőséget adjon a fiatal, kezdő szakemberek részére is, segítve ezzel tudományos előrehaladásukat. Különösen fontosság vált ez az 1993-tól az egyetemekre kerülő PhD (doktor) képzés kapcsán, mivel az agrárökonómiai területén ez a folyóirat az egyedüli, ahol lektorált tanulmányokkal lehet megjelenni. Számunkra ez azért különösen érdekes, mert a Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Karunk PhD-s hallgatói országos viszonylatban is kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a lapban megjelent írásaikkal. Nagy szerepe van ebben annak, hogy a Gazdálkodás jelenlegi főszerkesztője, Erdei Ferenc valamikori közvetlen munkatársa, Csete László egyetemünk tiszteletbeli (honoris causa) doktora és hogy Romány Pál, volt mezőgazdasági és élelmezési miniszter, a lap egyik alapító tagja pedig a Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Karunk címzetes professzora. Mindkettőjükkel korábban készült már interjú a VIVAT ACADEMIÁBAN, és egy-egy írásuk is megjelent lapunkban. A kapcsolatainknak bizonyára az sem válik kárára, hogy Tenk Antal professzor mindegyik lapnál szerkesztőbizottsági tag. Szerencsés körülmény az is, hogy Vincze Judit Phd hallgató szerkesztő bizottságunk tagja és a Gazdálkodásnak rendszeres munkatársa.

Az Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kara és a Gazdálkodás Szerkesztő Bizottsága hosszú évek óta szoros munkakapcsolatot alakított ki egymással: a Szerkesztő Bizottság több alkalommal tartott kihelyezett ülést Mosonmagyaróváron. 2005. október 14-én a Karon rendezték meg a 'Gazdálkodásban publikált PhD hallgatók I. Tudományos Konferenciája'-t, amiből különkiadás is készült. Most pedig, az 50. évforduló kapcsán 2007. április 25-26-án kétnapos tudományos konferenciát rendeznek, aminek a házigazdája a Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Karunk lesz.

Mi, a Vivat Academia Szerkesztő Bizottsága az évforduló alkalmából szívből gratulálunk a "Gazdálkodás" eddigi eredményeihez és kívánjuk, hogy még nagyon sokáig sikeresen szolgálhassák a magyar élelmiszergazdaság ügyét, s benne az agrárökonómia tudományát! VIVAT GAZDÁLKODÁS!

Sopron - Mosonmagyaróvár, 2007. április 25.