Vivat Academia Online
http://vaonline.nyme.hu/?cmd=displaystory&story_id=666&format=html&edition_id=25
Dr. Dömsödi János: Földhasználat
- könyvajánló -
Balázsik Valéria
{storyphoto width="160" height="200" scaling="constrain" prepend="" format="" append="
\"%c\"

%c

 
 
"}
(Dialóg Campus Kiadó, 1088 Budapest, Rákóczi u. 9.) Dr. Dömsödi János az NYME Geoinformatikai Kar egyetemi docensének tollából először jelent meg FÖLDHASZNÁLAT címmel átfogó tartalmi, szerkezeti felépítéssel szakkönyv (egyben tankönyv), mely egyaránt használható az oktatásban, a kutatásban, tervezésben dolgozók, a hivatalok munkatársai és legfőképpen a gazdatársadalom számára.

A kiadványt nem csak az agráriumban, hanem a különböző területhasznosítással, terület-felhasználással foglalkozó társszakterületek (vízügy, környezetvédelem, természetvédelem, közlekedés stb.) munkatársai is szükségszerűen hasznosíthatják. A bevezető fejezetben a klasszikus európai földhasználati módok, birtokszerkezetek kialakulása, feltárása és a hazai földhasználati reformlehetőségek, birtok- és területrendezési stratégiák kerülnek bemutatásra.

A mezőgazdasági, erdészeti és természetvédelmi földhasználat, tájhasználat kapcsolata, fejlődési irányai c. rész a művelési ágak szerkezetét, arányait, ezek változási lehetőségeit tárgyalja. A földhasználatot a termőföldek geomorfológiai elhelyezkedése: a hegyek, völgyek, medencék, síkságok, sárrétek, turjánok, vápák és velük összefüggésben a rajtuk levő termőfelületek, művelési ágak adottságai (égtáji fekvés, mikroklíma, lejtőkategória, a talajképző kőzet jellege, a talajvíz mélysége stb.) nagymértékben befolyásolják. A birtokszerkezet, birtokrendezés, birtoktervezés c. fejezet egyedülállóan tárgyalja és mutatja be a 2. ezredforduló előtti, utáni magyar "földkérdés", birtokpolitika történetét és viszontagságait, (birtokrendezés a két világháború között; a szocializmusban és a rendszerváltást követően; nagyüzemek átalakulása, kárpótlás, privatizáció; tulajdonviszonyok, a földtulajdon jelenlegi szerkezete stb.). Részletesen tárgyalja a birtokrendezés alternatíváit, fejlesztési lehetőségeit: a helyi kezdeményezésű, spontán; az intézményesített, mérsékelt ütemű; erőteljes ütemű, teljes körű birtokrendezéseket. A racionális, a társadalom együttérzését kifejező birtokpolitikai szempontok mellett a sajátos földhasználati adottságoknak is meghatározó szerepe van a birtokrendezésben. Más adottságokkal bírnak a kedvezőbb termőhelyi adottságú (nagyobb) szántóövezetek, sajátos vagy kedvezőtlenebb termőhelyi, ill. sajátos táji (tájvédelmi) adottságú hegy- és dombvidéki vegyes (szántó, rét, legelő, erdő) földhasználatú régiók.

A földértékelés, földminősítés, -minőségromlás és -minőségjavítás c. fejezet teljeskörűen rendszerezi az általános célú, valamint az ingatlankataszteri földértékelés fogalmát, módszereit: a hozadéki kataszteri (aranykoronás); a mintateres, genetikus (felújított kataszteri); és a talaj térképes-genetikus (új) földminősítést. A földértékelés módszereit konkrét példákkal mutatja be. A 4,7 millió ha szántó mintegy fele részére (a homoktalajokra, a savanyú és szikes talaj övezetekre) a földminőség változására, a javítási módszerekre, a javítóanyagok meghatározására ugyancsak konkrét számításokat, példamegoldásokat tartalmaz. Egyedülállóan tárgyalja a kőportrágyák ásványi talajjavító anyagok típusait, azok technológiai, fizikai, kémiai tulajdonságait (rostos tőzeg, vegyes tőzeg, érett tőzeg, lápföld, kotu, lignitpor, alginit, mészkőpor, lápi mésziszap, dolomitpor, gipsz, gipsz-anhidrit, lösz (digóföld), bentonit, perlit, zeolit, kálitrachit, kálitufa stb.) mennyiségi, minőségi, települési viszonyait, intenzív és szántóföldi kertészeti hasznosítási lehetőségeit.

A földek művelhetősége, talajtechnológiai (fizikai, kémiai) tulajdonságai c. rész a talajok felosztását, jellemzését és földhasználati adottságait mutatja be. A földhasználatot, földművelést elősegítő talajtérképek teljes körű rendszerezését, alkalmazását is tárgyalja. A termőföld nyilvántartására, a birtoktagok kialakítására, a földhasználatra és a földvédelemre vonatkozó rendelkezések, E befejező fejezet: az ingatlan-nyilvántartás (földnyilvántartás); a különböző földtulajdon kategóriák; a birtoktagok kialakítására vonatkozó rendelkezések, a földhasználati nyilvántartás; a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (MePAR) gyakorlati alkalmazása; a földhasználat, földvédelem rendelkezései; a termőföld más célú hasznosítása; a művelési ág megváltoztatása; a földhasználó talajvédelmi kötelességei c. témakörökre tagolódik.

A könyv egyik fő célja az is (a szerző közel négy évtizedes kutatói, tervezői, oktatói tevékenysége, tapasztalatai nyomán), hogy a földet szerető, földhasználó, gazdálkodó társadalom e kiadványt a tevékenységéhez akár kézikönyvként forgathassa. Ezért reméljük, hogy a könyv a mezőgazdasági, erdészeti, kertészeti vállalkozók érdeklődését felkeltő hasznos olvasmányként szolgálhat. Tartalmi, szerkezeti felépítése nem csak a szántókra, hanem valamennyi (10) művelési ágra kiterjed, és a gazdálkodást, fejlesztést elősegítő igen sok műszaki, gazdasági, jogi ismeretet, adatot tartalmaz.

A kutatók, tervezők tevékenységéhez is (a birtokrendezők, birtoktervezők, területrendezők, tájrendezők, külterületi rendezési tervek, vonalas létesítmények tervezői számára) a kiadvány tervezési segédletként szolgálhat. Beszerezhető a nagyobb könyvesboltokban és a kiadónál: 1088 Budapest, Rákóczi u. 9. T/F: (1) 266-1265.