Vivat Academia Online
http://vaonline.nyme.hu/?cmd=displaystory&story_id=823&format=html&edition_id=41
Immár a GEO is a selmeci szellem örököse
Dr. Engler Péter
{storyphoto width="160" height="200" scaling="constrain" prepend="" format="" append="
\"%c\"

%c

 
 
"}
2009. október 10-én a IV. Selmeci Akadémisták Napján Selmecbányán a Geoinformatikai Kar életében is fontos és jelentős eseményre került sor.

2001. november 30-án Kassán a Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach, a Miskolci Egyetem Bányamérnöki Kara, a Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kara Sopron, a Hornicko-geologická fakulta Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, a Lesnícka fakulta Technickej univerzity vo Zvolene és a Montanuniversität Leoben, valamint Selmecbánya főpolgármestere német, magyar és szlovák nyelven aláírt egy deklarációt, miszerint a selmeci Akadémia jogutód intézményeiként tovább viszik azt a szellemi örökséget, ami az Akadémiát jellemezte.

Ehhez a deklarációhoz további öt felsőoktatási intézmény, a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar, a Hutnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, a Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvi Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, a Dunaújvárosi Főiskola és a székesfehérvári Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar csatlakozási nyilatkozatot írt alá. A csatlakozási nyilatkozatban megerősítették a karok azt a szándékukat, hogy minden tekintetben elfogadják a társegyetemek és karok által korábban aláírt DEKLARÁCIÓT, mindannyian ápolják a híres Selmecbányai Bányászati Akadémia szellemi örökségét. Ünnepélyesen kinyilatkoztatták, hogy

➙ mindnyájan, bár különböző értelemben, de a Selmecbányai Bányászati Akadémia örököseinek tartják magunkat,

➙ tiszteletben tartják a Bányászati Akadémia professzorainak és végzett hallgatóinak a természettudomány, a műszaki, jogi és gazdasági tudományok területén hátrahagyott örökségének üzenetét, akiknek munkája a soknemzetiségű Habsburg majd később az Osztrák – Magyar Monarchia szellemi és anyagi gazdagságának részévé vált.

➙ elismerik, hogy a híres Selmecbányai Bányászati Akadémia, alma matere e csatlakozó nyilatkozat által megnevezett azon utódfőiskoláknak is, amelyek az Osztrák – Magyar Monarchia keletkezését és szétesését követően a történelem különböző időszakában az utódállamokban - Ausztriában, Magyarországon és Csehszlovákiában- megalakultak.

➙ munkájukkal és működésükkel visszahozzák a Selmecbányai Bányászati Akadémián uralkodó felvilágosult szellemet, hogy művelt, toleráns és szabad lelkű polgárokat neveljünk a jövendőbeli egyesült Európának.

➙ kihasználják intézményeik hagyományos kapcsolatait az elkövetkezendő együttműködéshez az oktatás és tudomány azon területein, melyeken tevékenykednek, és ezt az együttműködést fokozzák, és szorosabbá teszik.

Az ünnepség helyszíne a Szent Katalin templom volt. Először Selmecbánya és Sopron polgármesterei a két város testvérvárosi kapcsolatáról szóló megállapodást írtak alá. Ezt követően a csatlakozó Karok képviselői és Selmecbánya polgármestere aláírásukkal is megerősítették, hogy a továbbiakban a nyilatkozat szövegében megfogalmazottak szerint tevékenykednek. Sajnos az időjárás nem fogadta kegyeibe a rendezvényt, egész nap zuhogott az eső, így rövid szünet után ugyancsak a templomban, az egyébként szabad térre tervezett ünnepi műsorra került sor, amikor is korhű jelmezekbe öltözött szereplők, köztük Mária Terézia „eljátszották” az Akadémia megalapításával kapcsolatos eseményeket, felolvasták az alapító okiratot. Az emlékfal megkoszorúzása után a szalamanderes fáklyás felvonulást sem sikerült az eredeti terveknek megfelelően megtartani. Az Akadémia épületéig tartandó felvonulás helyett a városháza körül egy rövid, az eső ellenére szép és hangulatos felvonulással sikerült emelni az est fényét és ünnepélyességét. A miskolciak a Bányászati Palotában, a soproniak az Erdészeti Palotában rövid ünnepség keretében koszorút helyeztek el a csillénél, illetve a farönknél.

Az ünnepségek után a város gulyáslevessel vendégelte meg hallgatóinkat, a kari vezetők pedig a Kémiai Palota új szárnyában egy állófogadáson vettek részt, ugyancsak a város vendégeiként. A szombati nap utolsó eseményeként a hallgatók szakestéllyel zárták a napot.

Karunkat Dr. Mélykúti Gábor dékán, Dr. Engler Péter dékánhelyettes, Egyed Gyula Valétaelnök, Miklós Ákos, Pintér Bence, Gáti Gergő, Csuti Violetta, Répás Zoltán és Balázs Gábor hallgatók képviselték.

dr. Engler Péter