Vivat Academia Online
http://vaonline.nyme.hu/?cmd=displaystory&story_id=883&format=html&edition_id=42
A dzsungel könyve
By Borbély József
{storyphoto width="160" height="200" scaling="constrain" prepend="" format="" append="
\"%c\"

%c

 
 
"}
Autoritásvákuum, pénzügyi válság és a dzsungel törvényei

Halogattam ezt a könyvismertetőt. Elolvastam, aztán újra-újra elővettem Menyhay Imre könyvét. Mert ez egy fontos könyv, fontos felismerésekkel, következtetésekkel, jövőbe mutatással. Úgy szeretnék írni róla, hogy sokan a kezükbe vegyék, ámbátor nem könnyű olvasmány.

Szülők, pedagógusok siránkoznak, szakemberek más oldalról is megerősítik, hogy a mi nyugati civilizációnk hanyatlásához, a -„Nyugat alkonyához”- eltömegesedésünk, emberi minőségünk romlása is hozzájárul. A szerző szerint a mai ember a „digitalizált dzsungel” teremtménye, illetve lakója.

Korunk civilizációs előmenetele mindenekelőtt a tudományban és a technika alkalmazásában megmutatkozó tökéletesedés. Ez a tökéletesedés viszont abszolút nem áll a történeti ember etikai és morális állapotára. Az elmúlt századokban a kartéziánus logikán felnőtt társadalom és tudományosság hatalmas méretűvé építette az embert körülvevő technikát. A viselkedéskultúra, az erénykontroll, az etika területein Platón óta nem történt számottevő változás. Ha lehet, inkább rosszabbodott az emberi ész és értelem „humán tartalma”. /Garaczi, 2007./

Mint egy fél évezrede megcsontosodott egység – és kiegyenlítő-déshiány létrehozta a rizikó-társadalmat. Virilio szerint, a Nyugat a „haladás” és a „fejlődés” jegyében megvalósított tudományos-technikai alkotásaival együtt századunkra globálisan megjelenő kockázatokat is felmutat. /P. Virilio, 1998./ Eme rizikó-társadalom kialakulásának okait kutatja Menyhay Imre, aki könyve első részében /15-152. p./ az általa vélelmezett „digitalizált dzsungelben” zajló életünket jellemzi. „Szakmailag szélesen és konkrétan feltárja, bemutatja – bejárja azt a vadont, amely meteforaként éppen a problémáknak a dilemma karakterét fejezi ki” – írja egyik lektora, Dr. Blümel.

A történelem előtti időkben a dzsungel törvényei uralkodtak. Azért is, hogy az egyre magasabb szintű biológiai szerveződések létrejöhessenek: a végén az ember, a „teremtés koronája”. Eme ősi, animális ösztönök és hajtóerők a történelem emberében is munkáltak, és ma is munkálnak. Az ember talán legnagyobb tette, hogy értelemmel és akarattal befogta, és ugyanakkor fel is erősítette ezen ősi hajtóerőket, és felhasználta az emberi civilizáció és kultúra megteremtéséhez. A másik oldalon ugyanakkor felerősödhet a pusztulás felé, a halál felé ható erő is, különösen akkor, ha nincs kielégítő autoritás, azaz nincs hatalom és tekintély, amely a szükséges egyensúlyt biztosítani tudná. A szerző sokunkkal egyetemben azt vélelmezi, hogy a mai rizikó-társadalomban az életellenes, a halál, a pusztulás felé mutató tendenciák felerősödtek. Ennek egyik okát a globalizmus által okozott autoritás és hatalomválságban láttatja. Marx után „a pénz szörnyű hatalmáról” beszél, arról, hogy a pénz feletti rendelkezési jogra alapozott tekintélyen kívül a globális kapitalizmusmodell más tekintélyt nem ismer. A maga pénzre alapozott autoritását viszont korlátok nélküliként kívánja civilizációkon át globálisan elismertetni.

Korunk autoritásválsága megakadályozza, hogy az ember ősi hajtóerői a közre hasznos, a társadalomra hasznos mederbe terelődjenek. „Az emberiség az ipari civilizáció végén, a harmadik nagy történelmi teljesítményével, a létben amúgy is bennlévő átalakítás során, az ész fortélyával, a létezőt létalapjáról leválasztva létrontást valósít meg. A létrontó, mérték nélküli cselekvésben a mechanikus ész erőszakosan szétválasztja a létet és a létezőt, a létezőn belül pedig az embert és a természetet.” /Oláh: Társadalomanyagcsere, 2006. 70.p. idézi M. I./ Ennek érdekében szétbomlasztja a hagyományos szociokulturális értékeket, ám nem ad helyette semmit, amit az ősi hajtóerők mederbetereléséhez be lehetne vetni. Így nemcsak a már magunk mögött hagyott vadonszabályok éledtek újjá, hanem ami újjáéled, az már a dzsungel szabályainak emberi értelemmel és akarattal felerősített változata, mely törvényt egy konkurens nélküli hatalom akarata szentesít. „Digitalizált dzsungelben élünk” – összegzi a szerző.

Az ősi ragadozóösztön, plusz értelem és akarat, plusz a pénz szörnyű hatalma által megszületett dzsungelmodellünk körbejárásakor Menyhay először a meghatározó gazdálkodási hátteret vizsgálja. A kapitalista termelési mód sajátos metamorfózisáról ír. Marxot idézi, mondván: „a termelési eszközök…a termelés társadalmi potenciáivá válnak, a tőkések magántulajdonaként. Ezek /mármint a tőkések/ a polgári társadalom meghatalmazottjai, de bezsebelik a meghatalmazottság minden gyümölcsét.” A szerző korunk gazdasági-pénzügyi modelljének jellemzéséhez, az un. „neoliberális” ideológia leírásához széles körben merít, a regnáló közgazdasági iskolák neves külföldi és hazai képviselőitől.

A tulajdonjoggal összefüggő további gazdagodási lehetőség, a nemzetközi pénzügyi elit további gazdagodását, autoritását és hatalmát, tendenciájában kizárólagos autoritássá és hatalommá fejlesztette. Ez a hatalom a szerző szerint aztán Nobel-díjakkal gondoskodott annak az ideológiának a tudományos színezetéről, amely megfelelt a céljainak. Ezzel a módszerrel képes volt az amerikai kultúra hátteréből agitálva egy új világkultúra terjesztését forszírozni és finanszírozni, azzal a céllal, hogy megteremtse az egységes, világméretű fogyasztói társadalmat, amelyben nincs helyük a tradicionális értékeknek… E globalizált, monetáris-neoliberális ideológia, csak az egyéni érdekeknek kedvez, és etnocentrikus világhatalmi törekvés vezérli. Az a hiedelem, hogy az amerikai gazdasági és társadalmi rend az emberi „haladás” csúcsa, non plusz ultrája, és így világetalon. A liberális demokrácia-modell eme triumfálása hallatszott ki a múlt század végén Francis Fukuyama híres-hírhedett jövőszcenáriójából, A történelem vége és az utolsó ember c. siker-könyvéből.

Mára a gazdasági globalizáció következményei okán, a pénzügyi világválság okán… erősödni látszik a felismerés, hogy a „szombat van az emberért, nem pedig az ember a szombatért” /MK. 2. 27/, vagyis a gazdaság van az emberért, és nem az ember a gazdaságért. A „globális kapitalizmus” modellje és világértelmezései mára láthatólag megrogytak, megrepedeztek. E korszak következményei viszont itt vannak, s jó ideig itt lesznek közöttünk. Egyebek mellett e munka második fejezetében bőven tárgyalt mentális zavarok, a monetáris hatalom létroncsolásának következményei. S annak következménye, hogy …”a modern nemzeti társadalmak elveszítették a reprodukciójukhoz szükséges források feletti ellenőrzést. Képtelenné váltak arra, hogy forrásaikat mások által való elszívástól megvédelmezzék.” /Vass Csaba, 2007. 24.p./

Menyhay Imre könyve további részében a szabados ideológia társadalmak szövedékében végzett végzetes roncsolását, az értékvesztést, és az anómiás állapotot mutatja be széles kitekintéssel.

Alternatívaként az ökológiai veszélyeztetettségre érzékeny, szociális piacgazdaság-modellt ajánlott…, melynek elmélete abból indul ki, hogy az állam korrigáló szerepe nélkül a piaci mechanizmusok a társadalmi cél-összeférhetetlenség legbrutálisabb formájához vezetnek. A szociális piacgazdaság igyekezett megtalálni a középutat a saját érdek és a közérdek között, elősegítendő az „énerő” sikeres kibontakoztatását.

Magyarország mai rendkívül rossz gazdasági helyzetében, szellemi-mentális állapotában érlelődik a „muszáj-modellváltás”. A falig hátráltatott magyar társadalom - akár ’56-ban - remélhetően kivajúdja mély krízisében azt az új társadalmi modellt, amely a hasonló történelmű és társadalmi szerkezetű szomszédsági társadalmak számára is követhető lesz, polgárosodásukat elősegítendő, és a mainál harmonikusabb társadalmi viszonyokat kialakító változat lehet.

Figyelve zaklatott időnk e témájú publikációit – közöttük jelesen Menyhay Imre fontos munkáját – érzékeljük, hogy e lemeztelenített királyság állapotában lévő ország kezdi helyesen értelmezni korát, és kontúrosodik az ökoszociális piacgazdasági modell.

A következőkben az autoritás és a hatalom kérdéseit boncolgatja a szerző, történeti-politikaelméleti megközelítésben, lényeglátóan. Majd a vezetési és a nevelési stílusokat elemzi a neoliberális szabadosság és autoritásvákuum mai körülményei között. Véli, hogy az ember értelme és szabad akarata „mederbe terelő” autoritás nélkül nem képes humánus társadalmi viszonyokat és életvitelt garantálni. Miután az értelmet és az akaratot az állatvilágból örökölt zsigeri-agyi impulzusok erősen befolyásolják. A zsigeri agy primitív szintű impulzusai és a realitástól elidegenedett nézetek társadalmat formáló tényezővé állhatnak össze, nevezetesen azzá is, hogy az állítólagos szabadság, a testvériség, az individuum és az egyenlőség nevében le kell rombolni az autoritást. Jung szerint viszont, a szellemet főként az foglalkoztatja, hogy alkalmas „izmus”-t találjon ki a valódi indítékok leleplezésére…, a nagyobb zsákmány kiharcolására. Hát így állunk, olvasóm. Bár mondhatta volna szebben, kis lovag.

Menyhay Imre az autoritás-válságot és tragikus következményeit elemző könyve második részében Sigmund Freud tudományos autoritásának lejáratásával /ill. szándéka szerint helyreállításával/ foglalkozik. Azon céllal, hogy bemutassa, mára hova is fejlődött a felvilágosodással kezdődő heveny tekintélyellenesség. „Ebben a rendszerben nincs Isten, mert az pénz, nincs Ember, mert az áru, nincs Tekintély, mert minden autoritás a piaci mechanizmusok útjában van…” - írja. A szabadpiaci mechanizmusok a konkurenciaharcban nem tűrnek semmi korlátozást, és e küzdelemben a zsigeri agyból szabadon feltörő animális hajtóerőket – az agressziót, az egoizmust, a birtoklásvágyat – mobilizálják. Megegyezően a vadon korlátlan és kérlelhetetlen szelekciójával: ahol a gyenge elpusztul, az erős pedig tovább erősödik. Pedig éppen az emberi kultúra és civilizáció lényege lenne az animális hajtóerők korlátlan kiélésének kontrollja, mederbe terelése, amelybe beletartozna a gyengébbel való szolidaritás is.

Menyhay Imre interdiszciplináris munkája hozzájárul, hogy világunkat, annak rejtettebb dimenzióit is megértsük és értelmezzük, és a jövőképességhez szükséges korrekciót majd végre tudjuk hajtani. Mert ezt érleli ma világ, ez forr a jövő kádjában: egy humánus, ökológiailag érzékeny, és szociálisan is érzékeny gazdasági berendezkedés a jövőképes út.

A könyvhöz imponálóan gazdag irodalomjegyzék társul.

Menyhay Imre: Autoritásvákuum. Pénzügyi válság és a dzsungel törvényei. /Püski; Budapest, 2009. 248.p./