Vivat Academia Online
http://vaonline.nyme.hu/?cmd=displaystory&story_id=911&format=html&edition_id=43
Program a tudományos eredmények széles körű terjesztésére és elismertetésére
By Dr. Tenk Antal a projekt szakmai vezető
{storyphoto width="160" height="200" scaling="constrain" prepend="" format="" append="
\"%c\"

%c

 
 
"}

Egyetemünkön hosszú idő óta jelen van és jól érzékelhető az a törekvés, amely arra irányul, hogy nemcsak szűkebb régiójában, hanem országosan, sőt, nemzetközi szinten is ismertek – vagy inkább elismertek – legyenek azok az eredmények, amelyeket az oktatás, a tudományos kutatás és az egyéb (pl. a kultúra, a sport és más, a társadalmi kapcsolatok szempontjából fontos) területeken ért el. A korszerű tudományegyetemmé válás igénye már közel egy évtizede megfogalmazódott, legutóbb pedig a kutatóegyetemi státusz megszerzése vált kívánatos céllá és – remélhetőleg – hamarosan valósággá. Ezek a törekvések szerencsésen találkoztak az Új Magyarország Fejlesztési Tervben megfogalmazott és igen széleskörű társadalmi kapcsolatteremtés lehetőségét kínáló „Társadalmi Megújulás Operatív Program” (TÁMOP) különféle területeivel.

A társadalommal folytatott permanens párbeszéd – így például a kutatók társadalmi szerepvállalása – nélkülözhetetlen abban, hogy az egyetemeken születő tudományos eredmények itthon és külföldön ismertté váljanak, és minél gyorsabban hasznosuljanak. Ebből a tevékenységből – ha jól csinálják –, az egyetemeknek és a társadalomnak egyaránt haszna származik. Ez a felismerés lehetett a kiindulási alapja annak, hogy az Európai Unió, közelebbről az Európai Szociális Alap jelentős összegeket fordít nem csak az effektív tudományos kutatások támogatására, hanem a meglevő, illetve az ezután születő tudományos eredmények társadalmi elismertetésére, illetve disszeminációjára is. Ennek egyik – távolról sem egyedüli – programja a TÁMOP-4.2.3/08/1. számú, ami a „Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja” címet viseli.

A disszemináció tulajdonképpen a különféle projektek eredményeinek terjesztése annak érdekében, hogy a projekt által kiváltott hatás, és ezáltal a projekt megvalósítására fordított források hasznosulása a legnagyobb lehessen. Magában foglalja mind a projektek során megszületett termékek (új képzések, tananyagok, kutatási eredmények, innovációk stb.), mind a projekt megvalósítás tapasztalatainak (projektmenedzsment, együttműködés, módszertan stb.) átadását.

A 2009. szeptember 1-jével indult TÁMOP-4.2.3 projekt általános célja a Nyugat-magyarországi Egyetem által létrehozott tudományos (K+F+I) tartalmak, eredmények disszeminációja. A projekt implementálásával megvalósul a disszeminációs anyagok tudományos, illetve társadalmi körökben történő elterjesztése, továbbá sor kerül a tudomány és a társadalom közötti aktív diskurzus kialakítására.

A projektben megfogalmazott célok megvalósítása során és az azt követő időszakban is az egyetem hatékony disszeminációt garantál, a megfelelő nyilvános keretek biztosításával. Ezt szolgálják a projekt hosszú távú célkitűzései:

 az intézményen belül keletkezett K+F+I eredmények elterjesztése, megismertetése és becsatornázása a gazdasági szektorba, illetve a társadalom különböző szféráiba;

 a társadalommal való aktív tudományos kontextus kialakítása;

 diszciplínák közötti tudásáramlás és együttműködés fokozása;

 a transznacionális együttműködések élénkítése tudományos konferenciák szervezésével és lebonyolításával;

 a tudományos és társadalmi célokat szolgáló cselekvésre, szerepvállalásra való buzdítás a hazai kutatói társadalom körében.

Az előzőekben ismertetett célok megvalósításához többirányú, ugyanakkor egymással szoros kapcsolatban lévő tevékenységet kell folytatnunk, illetve feladatot megoldanunk. Ezeket a tevékenységeket – jellegük alapján – 4 csoportba soroltuk:

- különféle rendezvények szervezése;

- kommunikációs és PR tevékenységek;

- informatikai fejlesztések;

- kutatási és oktatási kiadványok megjelentetése.

A tervezett tevékenységekben megjelölt feladatok teljesülésével a következő eredményekre számítunk:

- természettudományos-informatikai, műszaki szakok vonzerejének növekedése

- az egyetem képzéseinek, kutatás-fejlesztési tevékenységének és eredményeinek itthon és külföldön történő népszerűsítése

- interaktív bemutatók, események szervezése meghatározott célcsoportok számára

- szakkollégiumi és tehetséggondozói programok megvalósulása

- új hallgatói önszerveződő tudományos közösségek kialakulása

- tudományos (diákköri) munkák különböző formákban (papíralapú, elektronikus) megjelenése

- a hallgatók tudományos-innovációs aktivitásának fokozódása

- középiskolai diákok tudományos versenyeinek rendszeressé válása

- elektronikus szakfolyóirat indítása, illetve tudományos portál működtetése

- infokommunikációs adatbázis infrastruktúrájának kialakítása.

Az előzőekben röviden felvázolt projekttevékenységek eredményeként a Nyugat-magyarországi Egyetemen hosszú távon érvényes aktív és egyben hatékony kommunikációs stratégia működik, amely minden célcsoportot megszólítva társadalmi cselekvésre buzdít, segítve a tudomány képviselői és a társadalom többi tagja közti aktív párbeszédet. A TÁMOP-4.2.3 projekt 134 millió forintos kerete így lehet igazi „Befektetés a jövőbe.”

je

Befektetés a jövőbe

A PROJEKT az Európai Unió támogatásával,

az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.