Vivat Academia Online
http://vaonline.nyme.hu/?cmd=displaystory&story_id=925&format=html
Kooperatív tanulás a Gejzírek földjén
By Dr. Varga László egyetemi docens NYME Benedek Elek Pedagógiai Kar
{storyphoto width="160" height="200" scaling="constrain" prepend="" format="" append="
\"%c\"

%c

 
 
"}
A budapesti Tempus Közalapítvány támogatásával tanulmányúton vettem részt Borgarnes városban, Izlandon. Európa tizenhárom országából huszonegy pedagógus jelent meg a továbbképzésen, melynek témája a kooperatív tanulás volt. A kurzus résztvevői megismerkedhettek az izlandi ICI (Intercultural Iceland) által nemzetközi kooperációban kidolgozott CLIM - módszerrel (Cooperative Learning in Multicultural Groups), melynek filozófiája: „Mindenki tud valamit - senki nem tud mindent”.

A tanulói státuszra, az interakciókra, az osztálytermi klímára és a gyermekek meglévő, egyéni tapasztalataira komoly hangsúlyt fektető tanítási - tanulási program arra keresi a választ, hogy a tanulók közötti kulturális, mentális, szociális különbségek, a sokszínűség és a sokféleség milyen kiaknázható lehetőségeket jelent az eredményes tanulás érdekében. A szakmai programon túl a szervező fél gondoskodott arról, hogy a résztvevők megismerkedjenek Izland fő látnivalóival is. Szerepelt a programban gejzírtúra, farmlátogatás, sarki fény vadászat, valamint Európa első parlamentjének megtekintése az amerikai és az eurázsiai kéreglemezek találkozásánál. Az ország legnagyobb vízesése és a ma ismét aktív Eyjafjallajökull vulkán lenyűgöző látvány volt.

Megítélésem szerint a tanulás egyik igen lényeges formája és kiindulópontja a közvetlen tapasztalatszerzés gyermekként, fiatalként, felnőttként. Az izlandi Comenius továbbképzés témája rendkívül izgalmas és aktuális: kooperatív tanulás multikulturális környezetben. Saját élményeink, életünk történetei megfelelő kiindulópont lehet további kompetenciák elsajátításához; a sajátélményű tanuláselmélet iskolai alkalmazása korunk egyik nélkülözhetetlen iskolai stratégiája. A konstruktivista szemléletű tanulás definíciójában az ember a maga egész személyiségével, teljes komplexitásában és teljes közösségi kapcsolatrendszerében jelenik meg, nem pedig egyetlen, ismereteket elsajátító dimenziójában. A kognitív képességek mellett a tanulásban ma már legalább olyan nagy hangsúlyt kap például az érzelmi intelligencia, a szociális képességek fejlesztése, az önismeret, az önmagunk kezelésének problémaköre, az egyének közötti kooperáció képességfedezetének megteremtése, mint az írás-olvasás képességének kiművelése. A kooperatív tanulási technikák bevezetésétől és alkalmazásától várható a magyar diákok kompetencia-teljesítményének javulása. A kurzus elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtott a kooperatív tanulásszervezési eljárásokról általában, továbbá bemutatta a CLIM (kooperatív tanulás multikulturális csoportban) módszert, és annak osztálytermi alkalmazási lehetőségeit. A cselekvésbe ágyazott tanulás és tanítás a legfontosabb alapelve a CLIM módszernek, ezért maga a szeminárium is a tanárok aktivitására és kooperációjára épült. A felkínált kurzus a különféle kooperatív tanulási technikák bemutatásával, hatékonyságuk elemzésével kívánta érzékeltetni a tanulók együttműködésére épített tanítási és tanulási folyamat jelentőségét a kompetencia alapú oktatásban. A tanulók az új pedagógiai helyzetben már nem kész ismereteket kapnak az oktatótól. A praktikus, alkalmazásképes, gyakorlat orientált tudást, a procedurális tudást a cselekvő iskolában szerezheti meg a diák. A tanulás nem magolás, hanem felfedezés, melyben a tanár nem tanít, hanem a tanulás feltételeit teremti meg. Az új típusú nevelői magatartás teret enged a felfedezésnek, a gyermeki szabadságnak, az öntevékenységnek, a tanuló így felépíti önmagát, megkonstruálja személyiségét, mely nem kívülről irányított folyamat, inkább egy belső építkezés. A kurzus igen változatos munkaformák alkalmazásával nyújtott mintát, példát a résztvevőknek. Szerepelt a munkaformák, tanulásszervezési eljárások között: individuális munka, páros munka, csoportmunka, brainstorming, szerepjáték, dráma, vita, konzultáció, poszter.

A tudásalapú, kompetenciaalapú társadalomban elengedhetetlenül szükséges még a kooperáció képessége, az együtt tanulás, az együtt gondolkodás képessége, a másikra való odafigyelés, az empátia képessége, az idegen nyelvi kompetenciák. Ezeket a tudás-elemeket mindenkinek el kell sajátítania, a fiatal nemzedéknek többek között az iskolában kell esélyt adni ezen képességek kialakulásához. Minden család egy sajátos kultúra hordozója, minden gyermek önálló státusszal vesz részt a tanulás folyamatában, mely alapvetően befolyásolja a tanulási eredményt, a sikert. Az első lépés az alacsony státusú gyermekek státusának emelése az eredményes tanulás érdekében. Hatékony oktatási és tanulási módszereket kell kidolgozni. El kell ismerni a nem formális tanulást, a gyakorlat útján szerzett tudást, a gyermek tapasztalatait. Ez a pedagógiai cél az egymás eredményeit elfogadó rendszer kialakításával érhető el. J. Dewey mondta: „Egyetlen gramm tapasztalat többet ér több tonna teóriánál.” Minden iskolának szembesülnie kell napjaink elvárásával: a tanulókat már az iskolában fel kell készíteni a multikulturális társadalmakban való életre. A gyermekek közötti sokféleség nem csupán különbözőséget, hanem sok esetben hasonlóságot is jelent, erre kell építeni a tanulási folyamatot. Minden gyermek egyéni módon fejezi ki önmagát, de sok a hasonlóság, a közös élmény, a hasonló tapasztalat. A hagyományos, frontális osztálymunka nem alkalmas az egyéni, differenciált fejlesztésre. Valós tudást kell kialakítani, nem vélt tudást.

A CLIM módszer lényege, hogy nem csupán a képességbeli különbözőségre kíván koncentrálni, de nagyra értékeli a gyermek létezését és interakcióit. Minden gyermeket arra ösztönöz, hogy egyfajta kulturális producer, az együtt tanulás forrása és katalizátora legyen. Együtt dolgozni, különféle perspektívákból tekinteni a világra, képesnek lenni egymásra hallgatni, egymást tanítani, elfogadni a változásokat, kreatív módon gondolkodni és alkotni, felhasználni a minden egyes gyermekben rejlő lehetőségeket, értékeket. - ezek a CLIM legfontosabb alapelvei. A CLIM nem cél, hanem egy filozófia. Amit cselekszel, annak több, mint 80 %-a marad meg benned, amit mondanak neked, annak csupán 20%-a. A tétel egyszerű: cselekvéseinkhez emóciók kötődnek, így azokra akár életünk végéig emlékezünk. Hallgatásaink feledésbe merülnek. Emócióink felelősek tartós emlékeinkért, a világban való eligazodási képességünkért, az operatív intelligenciáért. Ezért olyan fontos a cselekvésre alapozott pedagógia.